Detta är våra stadgar som antogs vid det första styrelsemötet den 4 september 2005! Uppdaterade Juni 2013. § 1. Mål och medel VTX Riders Sweden är en kamratlig och politiskt obunden sammanslutning av Honda VTX ägare. § 2. Medlemsskap Person som önskar bli medlem i klubben skall ansöka som beskrivet på siden “Bli Medlem” på VTX Riders Sweden hemsida. Medlem som önskar utträda ur klubben gör anmälan härom till styrelsen. Klubben kan välja särskilt förtjänt person till hedersmedlem. § 3. Stödmedlem Följeslagare eller person med nära relation till aktiv medlem. (Man/Fru/Sambo/Barn). Styrelsen avgör om krav uppfylls. Har full access till klubbens hemsida. Har dock ingen rösträtt på möten. Ansökan på samma sätt som ordinär medlem. § 4. Medlemsavgift Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. För närvarande är medlemsavgiften sek.300,- (stödmedlem sek.150,-) Betalas kalenderårsvis. § 5. Verksamhetsår Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 juli till och med den 30 juni. § 6. Årsmöte Ordinarie årsmöte kommer att hållas i samband med den årliga klubbträffen. § 7. Kallelse Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte skall utlysas på www.vtxriders.se minst 14 dagar före mötet. § 8. Motioner Fråga som önskas behandlad på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före mötet. § 9. Rösträtt Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte med en röst vardera äga närvarande medlemmar som är VTX ägare och som erlagt fastställd årsavgift, rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Stödmedlem har ingen rösträtt. § 10. Styrelse Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande samt minst 3 ledamöter. Styrelsen väljes för en tid av två år och alla medlemar i styrelsen skall vara VTX ägare. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden- eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutsför om 2/3 av ledamöterna är närvarande. Ordinarie ledamot samt ordförande kan enskilt teckna firma. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst och vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i personval, då lotten avgör. § 11. Styrelsens skyldigheter Det åligger styrelsen att: 1. Sammankalla och leda verksamhetens sammanträden. 2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister. 3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte. 4. Föra protokoll. § 12. Medlems skyldigheter Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående personer. §13. Ryggmärke Klubbens policy är att klubbmärket ej får förekomma som ryggmärke i kombination med två eller fler andra märken eller dekaler (tre-delat ryggmärke)  § 14. Klubbens upplösning Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag. För att beslutet skall vara giltigt fordras att hälften av klubbens närvarande medlemmar godkänner förslaget. § 15. Disposition av klubbens tillgångar I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar tillgodofalla lämplig funktion. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt § 14.
Bli Medlem! Bli Medlem!